www.wroclaw.pl

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/ PANA DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Wrocławia.

Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław,
  • przez e-mail: wke(at)um.wroc.pl,
  • telefonicznie:71 777 86 88 (sekretariat Wydziału Klimatu i Energii).

Inspektor Ochrony Danych

W Urzędzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sebastian Sobecki. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
  • przez e-mail: iod(at)um.wroc.pl,
  • telefonicznie: 71 777 77 24.

Cele przetwarzania  danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania programu „Zmień Piec” realizowanego w interesie publicznym, jakim jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, w szczególności poprzez wymianę ogrzewania w zajmowanym lokalu. Będziemy monitorować proces wymiany ogrzewania m.in. drogą telefoniczną, mailową itp.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres jednego roku od dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. od daty zakończenia programu „Zmień Piec”.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/ Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach realizacji programu „Zmień Piec”, w tym świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Pani/ Pana danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Pani/ Pana danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej, w wierszach 1 i 2 tabeli).

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99