www.wroclaw.pl

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia.

Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
  • przez e-mail: zmienpiec@um.wroc.pl  
  • telefonicznie: 71 777 86 88 (sekretariat Wydziału Wody i Energii).

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
  • przez e-mail: iod@um.wroc.pl
  • telefonicznie: 71 777 77 24.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania programu „Zmień Piec” realizowanego w interesie publicznym jakim jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Wrocław.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do kontaktów z Tobą. Zostaną usunięte automatycznie po zakończeniu realizacji kampanii „Zmień Piec” (31.12.2024 r.).

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być dostępne dla Doradców energetycznych, konsultantów telefonicznych, usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zmień piec
bez wkładu
własnego
Wymień piec
za dopłatę od miasta
Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków
Ikona telefonu Ikona zamknięcia okna
Masz pytania?
Zadzwoń!
pn.–pt.: 8.00–18.00 71 799 67 99