www.wroclaw.pl

Deklaracja dostępności serwisu zmienpiec.pl

Urząd Miejski Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zmienpiec.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-17

Status pod kątem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie są poprawnie napisane.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 • Elementem strony jest widget Wirtualny Asystent. Na dzień dzisiejszy nie jest on dostępny cyfrowo, głównie ze względu na problemy z nawigacją za pomocą klawiatury.

Wyłączenia

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • treści od innych podmiotów, które nie zostały wytworzone przez Urząd lub dla niego wykonane lub nabyte, albo do których modyfikacji Urząd nie jest uprawniony,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują dokumenty i schematy techniczne,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Fundację Widzialni z siedzibą w Częstochowie.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy  z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy kierować do Agnieszki Lewandowskiej: agnieszka.lewandowska[at]um.wroc.pl, tel. +48 71 777 76 77.

Procedura wnioskowo-skargowa

Ewentualne skargi prosimy kierować na adres:

 • poczty elektronicznej: kum[at]um.wroc.pl,
 • telefon: 71 777 87 88,
 • Koordynator ds. dostępności: Agnieszka Lewandowska, tel. 71 777 76 77, e-mail: agnieszka.lewandowska[at]um.wroc.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia:

 • adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8,
 • e-mail: kum[at]um.wroc.pl,
 • telefon: 71 777 77 77.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu

W każdym budynku Urzędu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

Szczegółowe informacje i wniosek znajdują się na stronie: usługa tłumacza języka migowego podczas wizyty w urzędzie

Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • serwis zbudowany jest w oparciu o style CSS,
 • odnośniki do najważniejszych części strony,

Serwis posiada wbudowaną wyszukiwarkę.

Do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne - tzw. Responsive Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego, takiego jak telefony komórkowe i tablety.

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99