www.wroclaw.pl

Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap 3

Przedmiotem Projektu jest modernizacja systemów grzewczych w 510 lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w 46 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do Gminy Wrocław.

Nr umowy o dofinansowanie

RPDS.03.03.02-02-0001/20-00 z dn. 30.09.2020 r.

Tytuł projektu

Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap 3

Źródło finansowania

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  • Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
  • Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
  • Poddziałanie 2-3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF
  • Typ projektu 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt niegrantowy

Lider projektu

Gmina Wrocław

Opis projektu

Przedmiotem Projektu jest modernizacja systemów grzewczych w 510 lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w 46 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do Gminy Wrocław. Projekt jest elementem Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt stanowi trzeci etap przedsięwzięcia w zakresie likwidacji węglowych źródeł ciepła. Beneficjentem Projektu jest Gmina Wrocław. Projekt zrealizowany zostanie przy udziale jednostki gminnej Zarządu Zasobu Komunalnego(podmiot realizujący projekt), który pełnić będzie również funkcje Operatora Projektu.

Głównym celem Projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprzez redukcje emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów zawieszonych na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Szczegółowym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemów grzewczych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w celu zwalczania emisji kominowej na obszarze ZIT WrOF.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa standardu życia mieszańców na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Są to przesłanki wpisujące się wprost w zasadę zrównoważonego rozwoju, ponieważ wnioskowana inwestycja jednocześnie wpływa na poprawę środowiska naturalnego.Projekt, z uwagi na charakter podejmowanych działań, przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, realizując tym samy cel szczegółowy RPO WD dla działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. .

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Całkowita wartość projektu: 15 350 748,79 zł
  • Kwota dofinansowania: 11 305 342,31zł
  • Wkład własny: 4 045 406,48 zł

Termin realizacji

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2020
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.12.2022

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Grafika przedstawia logo Unii Europejskije, Funduszy Europejskich, Dolnego Śląska i flagę Polski.

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99