www.wroclaw.pl

Jak mierzy się jakość powietrza we Wrocławiu

Zanieczyszczenia powietrza to jeden z największych problemów, z którym zmaga się cywilizacja. Aby ocenić ryzyko wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców, ważny jest ciągły monitoring jakości powietrza.

Przy pomiarach jakości powietrza brany jest pod uwagę  jego skład chemiczny na wysokości około 2 metrów. Bieżące informacje o jego stanie publikowane są we Wrocławskim Indeksie Powietrza, m.in. na tablicach przystankowych oraz na oficjalnym portalu internetowym Wrocławia. 

– Informacje publikowane we Wrocławskim Indeksie Powietrza pochodzą z Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). PMŚ jest podstawowym źródłem danych o stanie środowiska i zapewnia wiarygodne informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego – informuje Aleksandra Markiewicz, wrocławski doradca energetyczny.

W ramach PMŚ we Wrocławiu zlokalizowanych jest 5 profesjonalnych stacji pomiarowych jakości powietrza (2 manualne i 3 referencyjne), które należą do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Urządzenia pomiarowe i wyniki pomiarów podlegają systematycznej kontroli, a lokalizacja stacji pomiarowych sprawdzana jest pod kątem wszelkich wymagań prawnych i obowiązujących wytycznych.

Co 5 lat WIOŚ wykonuje ocenę, której celem jest sprawdzenie czy liczba stacji i ich lokalizacja jest odpowiednia  dla prawidłowego wykonywania rocznych ocen jakości powietrza.

Sprawdź jakość powietrza

Program Ochrony Powietrza

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, jeżeli na określonym terenie zostaną przekroczone poziomy dopuszczalne albo poziomy docelowe zanieczyszczeń w powietrzu – dla takiego obszaru należy sporządzić Program Ochrony Powietrza (POP).

– Struktura takiego programu jest ściśle określona przepisami prawa. Składa się on z części opisowej, stanowiącej analizę sytuacji oraz charakteryzującej obszar, wykaz obowiązków i ograniczeń wynikających z realizacji programu, uzasadnienia oraz planu działań krótkoterminowych, mającego na celu poprawę jakości powietrza na danym obszarze – podkreśla Anita Luda, wrocławski doradca energetyczny.

Aktualnie obowiązujący POP dla województwa dolnośląskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa 16.07.2020 r. Ustala on 3 poziomy zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje odpowiednie dla tych poziomów sposoby postępowania (ograniczenia, nakazy i zakazy).

W POP zawarte są zalecenia zarówno dla instytucji (gotowość placówek medycznych, procedury dla placówek edukacyjnych, zadania dla urzędów gmin itp.) jak i dla mieszkańców (czasowy zakaz palenia w kominkach rekreacyjnych, zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodowych itp.).

Głównym celem POP jest poprawa jakości powietrza na obszarze, którego dotyczy.

Opracowanie: Anita Luda, Aleksandra Markiewicz

PAMIĘTAJ! Wniosek musi
być kompletny

Sprawdź do kiedy są przedłużone terminy składania wniosków

Masz pytania?
Zadzwoń!

pn.–pt.: 8.00–18.00

71 799 67 99